کتابخانه دیجیتال


بُلَند اِقبال شیرازی، رضی (۱۲۴۵ـ۱۳۱۹ق)

شاعر ایرانی. از سادات حمزوی شیراز و از مستوفیان بلندپایۀ فارس بود. در جوانی به تحصیل ادب فارسی و عربی پرداخت. در خوشنویسی نیز مهارت داشت. پس از مرگ پیکرش را در جوار بارگاه امام علی‌(ع) در نجف به‌خاک سپردند. دیوان او از قصاید، غزلیات، مثنوی و ترجیعات حدود ۶هزار بیت است.


آثار او در این مجموعه :