کتابخانه دیجیتال


میرزا مهدی‌قلی‌خان کرمانی ملقب به افسر کرمانی از شاعران و خوشنویسان ایرانی سدهٔ سیزدهم قمری بود. وی در نیمهٔ دوم سدهٔ سیزدهم در کرمان به دنیا آمد.

وی در کرمان تحصیل کرد و زبان و ادب و دین و حکمت را در آن‌جا آموخت. با پیشرفت علمی زیادی که کرد، ناصرالدین‌شاه او را فراخواند و ستود و به او لقب «افسرالشعراء» داد.

افسر دارای دو دیوان شعر بوده‌است که نزدیک به هفت هزار بیت شعر داشته‌است. بخشی از آن‌ها تا امروز انتشار یافته‌است. نثر او با اسلوب مقامه‌نگاری و نثری پرآرایه است.


آثار او در این مجموعه :