کتابخانه دیجیتال


زرتشت بهرام پژدو. [ زَ ت ُ ب َ پ َ ] (اِخ ) شاعر زردتشی قرن هفتم هجری و نخستین گوینده ٔ زردشتی که از او آثار مهمی باقی مانده است . نوشته های او که در موضوع آنها بخش هایی از ادبیات مزدیسنا و مخصوصاً داستان زردشت پیامبر است ، بر همه آثارزردشتیان ایران و هند برتری دارد. او راست : زراتشت نامه ، ارداویرافنامه ، داستان چنگرنگهاجه ، داستان شاهزاده ٔ ایران زمین با عمربن خطاب ، خمسه ٔ زردشت . رجوع به فرهنگ فارسی معین ج 5 ذیل کلمه ٔ زردشت ، فرهنگ ایران باستان ص 259 و مزدیسنا ص 158، 182، 295 و 468 شود.

کتاب زراتشت نامه از روی نسخه پرفیسور فردریک رزنبرگ  در گنجینه فاسی افزوده شده.

لطفا نظر ها و پیشنهاد های خود را با گنجینه فارسی در میان بگذارید


آثار او در این مجموعه :