کتابخانه دیجیتال


ايرانْشاهِ (ايرانْشانِ) بْنِ اَبی الْخِيْر، حماسه‌سرای فارسی‌گوی سده‌های ۵ و ۶ق كه دو منظومۀ بهمن‌نامه و كوش‌نامه به او منسوب است. در هيچ يك از اين دو منظومه كه به تقليد از فردوسی سروده شده، نام ايرانشاه نيامده، اما صاحب مجمل التواريخ، منظومۀ بهمن‌نامه را به ايرانشان نسبت داده.

از زندگی اين شاعر اطلاع چندانی نداريم، ولی می‌دانيم كه به روزگار سلطان محمود بن ملكشاه و برادر او محمد می‌زيسته است. برخی براساس قراينی او را برادر شهمردان بن ابی الخير، و زادگاهش را ری دانسته‌اند.

دو اثر منظوم ایرانشان، بهمن‌نامه و کوش‌نامه است. بهمن‌نامه پیش از کوش‌نامه سروده شده‌است. منبع


آثار او در این مجموعه :