کتابخانه دیجیتال


میرزا اسدالله غالب دهلوی 1797 - 1869 یکی از بزرگترین نویسندگان پارسی گوی و اردو زبان قرن سیزدهم هجری است که در شبه قاره هند به دنیا آمده و پس از امیرخسرو دهلوی یکی از بزرگترین شاعران فارسی گوی هندوستان است.

غالب خود را از نژاد افراسیاب و پشنگ میدانست و نیاکانش از سمرقند بودند.

فارسی بین تا ببینی نقش های رنگ رنگ

بگذر از مجموعه ی اردو که بی رنگ من است

فارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال

مانی و ارژنگم و آن نسخه ار تنگ من است

منبع


آثار او در این مجموعه :