تازه های گنجینه فارسی

دیوان اشعار تیمور شاه دروانی به همت آقا نوید در تارنمای گنجینه فارسی افرزوده شد.

رساله لغت موران شهاب الدین سهروردی   به همت آقا بهرام در تارنمای گنجینه فارسی افرزوده شد.