منابع گنجینه فارسی


بخشی از چکامه ها یا اشعار و داده های گنجینه فارسی از منابع آزاد همانند ، گنجور، ویکی نبشته، ویکی درج، تانمای تصوف و بخشی های
دیگر را دوستان و همکاران گنجینه فارسی گردآوری نموده اند.
اگر فکر میکنید که حق "کپی رایت" اثری نقض یا شکسته شده است لطفا با ایمیل info@ganjinefarsi.com یا از صفحه تماس با ما، با گنجینه فارسی
در تماس شوید.
گنجینه فارسی به حق "کپی رایت" همه ارج می نهد و امیدوار است که حق "کپی رایت" هیچ اثری نقض نشود.